Now showing items 1-3 of 3

  • Operative technique for percutaneous nephrolithotomy 

   Wissenschaftlicher Artikel
   Haecker, Axel; Bachmann, Alexander; Herrmann, Thomas R. W.; Homberg, Roland; Klein, Jan-Thorsten; Leyh, Herbert; Miernik, Arkadiusz; Netsch, Christopher; Olbert, Peter Jochen; Rassweiler, Jens; Schoenthaler, Martin; Sievert, Karl-Dietrich; Westphal, Jens; Gross, Andreas J. (Universität Ulm, 2016)

  • Surgical positioning techniques in urology. Tips and tricks 

   Wissenschaftlicher Artikel
   Miernik, Arkadiusz; Sievert, Karl-Dietrich; Herrmann, Thomas R. W.; Netsch, Christopher; Rassweiler, Jens J.; Leyh, Herbert; Westphal, Jens; Bachmann, Alexander; Haecker, Axel; Homberg, Roland; Klein, Jan-Thorsten; Olbert, Peter Jochen; Schoeb, Dominik S.; Gross, Andreas J. (Universität Ulm, 2017)

  • Ureterorenoscopy 

   Wissenschaftlicher Artikel
   Gross, Andreas J.; Rassweiler, Jens; Sievert, Karl Dietrich; Miernik, Arkadiusz; Westphal, Jens; Leyh, Herbert; Herrmann, Thomas R. W.; Olbert, Peter; Häcker, Axel; Bachmann, Alexander; Homberg, Roland; Klein, Jan-Thorsten; Schoenthaler, Martin; Netsch, Christopher (Universität Ulm, 2017)