Now showing items 1-2 of 2

  • Germanium-Vacancy Single Color Centers in Diamond 

   Wissenschaftlicher Artikel
   Iwasaki, Takayuki; Ishibashi, Fumitaka; Miyamoto, Yoshiyuki; Doi, Yuki; Kobayashi, Satoshi; Miyazaki, Takehide; Tahara, Kosuke; Jahnke, Kay D.; Rogers, Lachlan J.; Naydenov, Boris; Jelezko, Fedor; Yamasaki, Satoshi; Nagamachi, Shinji; Inubushi, Toshiro; Mizuochi, Norikazu; Hatano, Mutsuko (Universität Ulm, 2015)

  • Pure negatively charged state of the NV center in n-type diamond 

   Wissenschaftlicher Artikel
   Doi, Yuki; Fukui, Takahiro; Kato, Hiromitsu; Makino, Toshiharu; Yamasaki, Satoshi; Tashima, Toshiyuki; Morishita, Hiroki; Miwa, Shinji; Jelezko, Fedor; Suzuki, Yoshishige; Mizuochi, Norikazu (Universität Ulm, 2016)